Публична покана с предмет: “Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции“ - Do It Wise

Публична покана с предмет: “Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции“

Днес 07.11.2018 г. ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0061 – С01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

“ Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции:

ОП1: ДМА:

  1. Сървърна система (1бр.)
  2. Компютърни системи (8 бр.)

ОП2: ДНА:

  1. Специализиран софтуер за графичен дизайн и оформление (5 бр. лицензи)
  2. Специализиран редактор на Java код (1 бр. лиценз)
  3. Специализиран софтуер за създаване на графики и диаграми (3 бр. лицензи)
  4. Специализиран софтуер за проследяване процеса на тестване и отстраняване на бъгове (1 бр. лиценз)”

Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК.

Краен срок за подаване на оферти: 14.11.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)