EU - Project

Образец на решение по чл. 9 от ПМС № 160/01.07.2016 г. за прекратяване на процедура за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е

№ 01 / 19.11.2018 г.

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл.9, ал.2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам  Публична покана за избор на  изпълнител с предмет:

„Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции:

ОП 1: ДМА:

 1. Сървърна система (1бр.)
 2. Компютърни системи (8 бр.)

ОП 2: ДНА:

 1. Специализиран софтуер за графичен дизайн и оформление (5 бр. лицензи)
 2. Специализиран редактор на Java код (1 бр. лиценз)
 3. Специализиран софтуер за създаване на графики и диаграми (3 бр. лицензи)
 4. Специализиран софтуер за проследяване процеса на тестване и отстраняване на бъгове (1 бр. лиценз)“

Мотиви по чл. 9, ал.2: по всяка една от обособените позиции по процедурата е постъпила само една оферта.

Бенефициентът установи, че и по двете обособени позиции по процедурата е подадена само по една оферта. Бенефициентът желае да събере по-широк набор от оферти, на базата на които да бъде извършен оптимален избор по отношение на цена-качество и поради тази причина прекратява настоящата процедура за избор на изпълнител.

На основание чл.9, ал.3 от Постановление № 160 на Министерския  съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение ще се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

_______________________________www.eufunds.bg _____________________________

Проект № BG16RFOP002-1.005-0061 – С01/01.06.2018 г. “Разработване на иновативна софтуерна платформа за предоставяне на нови услуги по идентифициране и управление на критични събития”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Днес 07.11.2018 г. ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД като бенефициент по Договор № BG16RFOP002-1.005-0061 – С01 публикува процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет:

Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции:

ОП1: ДМА:

 1. Сървърна система (1бр.)
 2. Компютърни системи (8 бр.)

ОП2: ДНА:

 1. Специализиран софтуер за графичен дизайн и оформление (5 бр. лицензи)
 2. Специализиран редактор на Java код (1 бр. лиценз)
 3. Специализиран софтуер за създаване на графики и диаграми (3 бр. лицензи)
 4. Специализиран софтуер за проследяване процеса на тестване и отстраняване на бъгове (1 бр. лиценз)”

Краен срок за подаване на оферти: 14.11.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)