EU Project - Do It Wise
EU Project
Select Page

Европейски Проект

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

“ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации” 2014-2020 г.

Договор №: BG16RFOP002-1.005-0061-C01
Наименование на проекта: „Разработване на иновативна софтуерна платформа за предоставяне на нови услуги по идентифициране и управление на критични събития“
Дата на сключване на договора: 01.06.2018 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 01.06.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 24 месеца
Място на изпълнение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 963 422.72 лв.
Размер на БФП (в лева): 493 992.04 лв.

Кратко описание на проекта:

Общата цел на настоящия проект е да насърчи развитието и да повиши иновационния капацитет на предприятието ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ чрез подкрепа за разработване и разпространение на продуктова иновация в приоритетното направление „ИКТ и информатика“. Представената иновативната идея в настоящия проект е за създаване на напълно автоматизирана система за идентифициране и управление на ИТ инциденти/ критични събития, каквато не съществува на световния пазар към момента. Оползотворявайки възможностите на „умните“ алгоритми и big data анализа, компанията разработва продукт, който има потенциала да промени изцяло метода на работа на технологичните гиганти, повишавайки значително ефективността на процесите им и удовлетвореността на клиентите им. Ето защо в резултат на този проект ще бъдат посрещнати нуждите на три специфични групи:

– нуждата от разширяване на иновативния капацитет и експертиза на ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ;

– нуждата от по-ефективни и усъвършенствани инструменти от страна на технологичните компании, и

– нуждата от по-добро и по-бързо решаване на възникнали проблеми от страна на клиентите.

За да постигне тези цели, ДУ ИТ УАЙЗ БЪЛГАРИЯ ще изпълни следните основни дейности, попадащи в обхвата на експериментално развитие: извършване на изследвания и изпитвания, необходими за разработването на продуктовата иновация; създаване и тестване на прототипен образец на платформата; закупуване на ново оборудване и специализирани софтуери, необходими за разработването на иновативния продукт.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНА СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ СЪБИТИЯ“ С ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.005-0061-C01